Првпатдосега,КсиаомиенајпродаваниоттелефонвоЕвропа.

Кинескиотгигант„Ксиаоми”продолжувасорастотивопроизводствотоивопродажбата.

ТојнеодамнагопрестигнаЕплистанавторнајпродавантелефонвосветот,асега,првпат,енајпродаванвоЕвропа.

„Стратеџианалитикс”објавидекавовториоткварталКсиаомигопрестигналСамсунг.Продаденисе12,7милионимобилнителефонивоЕвропавовториотквартал,штопретставуваскокод67,1отсто.

Самсунгзабележападзаседумпроцентиипродаде12милиониапарати,паКсиаомисегасенаоѓапреднего.

Истотака,иЕплпостигнарастод12,7отсто,најмногублагодарејќинамоделот„Ајфон12″.
КсиаоминајмногусепродававоРусија,Украина,ШпанијаиИталија.