АстрономиодУниверзитетот„Стенфорд“(САД)иповеќедругиземји,успеајадапогледнатзадцрнадупкапопрвпатитакапокажаадекаАлбертАјнштајнбилвоправозатоакакосеоднесуваатовиемистериознивселенскипојави.Меѓународниоттимистражувачикористелрендгенскителескопи,задапроучисупермасивнацрнадупкаоддалечена800милионисветлоснигодинивоцентаротнаеднадалечнагалаксија.

Истражувачитегивидоавообичаенитеобележјанацрнадупка,нозабележааисветлина(вообликнаикс-зраци),којасеемитуваодподалечната,заднастрананацрнатадупка.

Црнитедупкисераѓааткогаогромнаѕвездаќеексплодиравосупернова,апотоасеуривасамаодсебе.Овасоздавагустаматеријакоја„голта“сѐвонејзинатаблизина,павообичаеноеневозможнодасевидисветлинаодзадниотделнацрнатадупка.Какоидае,догматскататеоријазаопштрелативитетнаАјнштајнуште1915годинапредвидедекагравитационотопривлекувањенацрнитедупкие,веројатно,толкуогромноштотиегоискривуваатсамиотизгледнаВселената,„извиткувајќи“гиимагнетнитеполињаисветлината.

Какорезултатнатоа,тезатанаАјнштајнтврдидекаможебиеможнодасевидатсветлоснибрановиисфрлениодзаднатастрананацрнатадупка,порадиискривенитемагнетниполињаштоделувааткакоогледало.

Научницитејаприфатијатеоријата,нодосеганебеавоможностдиректнодагонабљудуваатфеноменот.Сега,благодарениенасовременитетелескопииразвојотнависокотехнолошкиинструменти,сечини,тоаеможно.

ДенВилкинс,астрофизичарод„Стенфорд“,гопроучувалначиноткакоцрнатадупкагираспарчуваатомитеиелектроните,какоиикс-зрацитештотаапотоагипроизведува.Попрегледотнаподатоците,проф.Вилкинсговиделонаштогоочекувал–икс-зрациупатенидиректноконЗемјатаодјадротонацрнатадупка,ноинеочекуваниреакциинабргупотоа.

–Пред50години,когаастрофизичаритепочнаадашпекулираатзатоакакомагнетнотополеможедасеоднесуваблизуцрнадупка,тиенезнаејадекаеденденќеимамеитехникадагонабљудувамеовадиректноидајавидимеопштататеоријанарелативностанаАјнштајннадело,речепроф.РоџерБленфорд,еденодавторитенаистражувањето,истотакаод„Стенфорд“.

Овасе,какошторечетој–икс-зрациисфрленивоспротивнанасокаодЗемјата,носерефлектираатодмагнетнотополенацрнатадупка.Откритието,објавеново„Нејчр“,спореднаучниците,уштееднашдокажувадекаАјнштајнбилвоправоијаподдржуватеоријатазаопштарелативност.