Гуглнајавиновифункциивоновиотпостнаблогот,штоќебидедостапензаситекорисницинаАндроидовалетоинемадабидеограниченсамонауредитеPixel.

СистемотзасигнализаземјотреснаАндроидсегаќебидедостапеннаглобалнониво.Луѓетовопогоденитеобластиможатдадобиваатизвестувањаипредупредувањазаземјотреситештодоаѓаат.ФункцијатадосегабешедостапназаНовЗеландиГрција,асегапристигнувавоуштенеколкуземји.

ПоракатаќеможедасеобележивоапликацијатаПоракисоsвездичка,задаможеполеснодасенајдеподоцна.Сèштотребаданаправитеедапритиснетеидагодржитепрстотнапоракатадолговреме,апотоадајаизберетеsвездата.Постоииновакатегорија„redвездени“вокојасеставаатпоракисоsвездички.

КонтекстуалнипредлозизакујнаEmojiседостапнивоберзатаGboard,астабилнатаверзијанаапликацијатазатастатурапристигнувавотекотналетотозапоракинапишанинаанглиски,шпанскиипортугалскијазикинауредисоAndroid6илипоноваверзија.

GoogleAssistantсегаможедагооднесекорисникотнапосебниместаворамкитенаапликацијата,акомандата„ејГугл,кратенки“секористизацелосенсписокнаопции.

Гласовниотпристапсегаимаопцијазапристапдопрегледвобетафаза,такаштоеможнодајаизвршитефункцијатасамосогледањенаекранот.Гласовниотпристапистотакаовозможувабрзаиефикаснанавигацијапотелефониапликациисамопрекуглас.Постојатиподобрениопциизавнесувањелозинка.

ИскуствотосоAndroidAutoсеганудиповеќеопциизаприлагодување.Можноедагоприлагодитепочетниотекранодтелефонотирачнодагопоставитетемниотрежим.Истотака,пребарувањетозасодржинаеолеснето,авоапликацијатаAndroidAutoеможнодасекористиполнењесоEV,паркирањеинавигација.