Нигеријагопроизведесвојотпрвпаметентелефон,наречен„ITFMobile“.

Нигерискиотминистерзаиндустрија,трговијаиинвестицииОтунбаРичардАдениАдебајогопретставипрвиотсмартфонпроизведенвоземјатапредпретседателотМохамедБухари,објавинигерискатановинскаагенција(ХАН).

Адебајоречедекателефонот,наречен„ITFMobile“,еделодпроектотштогозапочнаМинистерствотозаелектрична/електронскатехнологија.

Објаснувајќидекателефонотецелоснодомашенпроизвод,Адебајоречедекацелтаедасепроизведат12различнимобилнителефониворамкитенаовојпроект.