Слетувачот„ИнсајтМарс“наНАСАевоголемипроблемизатоашто„гоубива“студотнасоседната„ЦрвенатаПланета“.Роботскотолеталоод800милионидоларислетанаместотоЕлисиумПланитијаво2018годинаидоосегазабележанад500земјотресинаМарс,какои10.000песочнибури.Благодарениенанего,почнаапоподробниистражувањазајадротонаоваапланета.Сепак,неговатамисијабиможеладазавршипорадисуровотоистуденовременаМарс.Уредотсегаевохибернација,бидејќиинженеритенаНАСАсеобидуваатдагопродолжатнеговиотживотенвек.

Местотокадештослетувачотсенаоѓанееизложенонасилниветровитиналети,каконапр.,кајроверот„Упорност“.ОвиеветровијаотстрануваатпрашинатаодсоларнитепанелинароботитенаНАСА,такаштобезветер,правотсеталожиитојслојјаблокираСончеватасветлина.Така,на„Инсајт“„мустуди“,буквално.

Сепак,иманадежзатоаштопрекинувањетонанаучнитеоперациизаштедуваенергија,паробототможедагизагревасвоитесистемиидагипреживее„смртоноснитестудениноќи“наМарсодминус90Целзиусовистепени.НАСАсенадевадекаќеможедагооживее,особеноакое„мирен“доволнодолговреме.

Инженеритепланираатдапродолжатсооперациитесопочвата,когаМарсќебидепоблизудоСонцетовојули.ДоколкујапреживеезиматанаМарс,слетувачотможеинатамудагиследиземјотреситеидагопроучувавреметоиследната2022година.Дополнителнаопасноствооваасостојбаеможностаодненадејнапесочнабураследните4-5месецикогаможедасесобереповеќеправнасоларнитепанели.Споредпрвичнитепретпоставки,тојпериоднебитребалодаесезонанабури.