„Гугл“подготвувановаопцијазапаметнитетелефони„Пиксел“.Тоаеделодфункциитезатн.„Дигиталнаполза“,штоимаатзацелдаимпомогнатнапотрошувачитеподобродајабалансираатупотребатанапаметниуредисонивниотнормаленживот.

Новатаопцијаќегипредупредувалуѓетодабидатвнимателникогапешачејќигокористатсвојотпаметенуред.Какоштопренесува„XДА-девелоперс“,„Хедсап“ќегопотсетувакорисникотда„незјапа“премногуипредолговодисплејотидавнимаваанаоколудодекаевоод.

Притоа,експлицитносенапомнувадекатоанегозаменувавниманиетоисамосвестанапотрошувачитеинештитиоднесаканислучки.Единственатацеледагопотсетикорисникотдабидевнимателен.Засега,„Хедсап“едостапнасамозателефонитена„Пиксел“,номожноетоадасепојавиикајдругиуреди.