АмериканскатаНАСАгоодложипрвиотлетнамалиотсамоуправувачкихеликоптер„Генијалност“(Ingenuity),штосенаоѓанаМарс,порадитехничкипроблеми.

КакоштосоопштиНАСА,испитувањетонабрзатаротацијанароторотна„Генијалност“вопетокотпокажапроблемиприполетување.Сепак,хеликоптеротебезбеденигииспраќаподатоцитеназаднаЗемјата.

Тимстручњацигипроверуваподатоцитезадагорешипроблемотидаодрединовдатумнатестот.

Завременапробниотлет,минијатурниотхеликоптертежококолу1,8килограмиќелетадовисочинаодоколутриметри,ќеостаненаедноместо30секунди,апотоаќесевратинаповршинатанаМарс.НаМарспритоа,температуратаеминус90Целзиусовистепени,имапослабагравитацијаиреткаатмосфера.

„Генијалност“„пристигна“наМарссороверот„Упорност“вофевруари.Роботскотовозилооттогашиспраќафотографии,видеоснимкиизвукодМарс,падуриипрвиот„самослик“