АмериканскатавселенскаагенцијаНАСАсеподготвувазапрвиотконтролиранлетнахеликоптерот„Инженеринг“наМарс.

Планираниотлеттребадабидепрвиотнекогашконтролиранлетнадругапланета,асеочекувадасеслучинајрановосреда,на14април,пренесувалондонскиГардијан.

ИнџинуититеслетаанаезеротоКратернаМарсна18февруари,поосуммесеципатувањедолгскоро300милионимилји.

Хеликоптеротедолг50сантиметриитежи1,8килограминаЗемјата,додеканаМарстежиоколу680грама.

Хеликоптерот„Инженеринг“еопременсодвароторикоиротираатвоспротивнинасокиедниоддруги.