Откакопреднеколкудена,малиотхеликоптер„Генијалност“успешносеодвоиодроверот„Упорност“вокојбешедел,сегауспеадајанаправисвојатапрва„селфи“фотографијаодМарс,објавиНАСА.

„Ровер“користелроботскараказадајафотографира,наштовсушностисепридружуваат62единечнислики.Покрај„Упорност“,вопреденпланможедасезабележи„Генијалност“нарастојаниеодоколучетириметри,пренесува„Јутарњи.хр“.

Хеликоптерот,тежококолу1,8килограми,требадагоизвршисвојотпрвлетнаЦрвенатапланетавонареднитеденови.Сеочекувададостигневисинаодоколутриметривопрвиотпробенлет,апотоадаостаненаедноместооколутриесетсекундипреддасеспуштиназаднаповршинатанаМарс.

Тојлетќебидепрвиотконтролиранлетнадругапланета.

Хеликоптеротсенапојувасолитиум-јонскибатерии,асеочекува„генијалност“данаправиуштенеколкупробнилетовизаоколуеденмесец.

ТојпристигнанаМарсворамкинаосноватанароверот„Упорност“накрајотнафевруарипоповеќеод200деналети472милионикилометри.