НаИнтернетденескасепојавијаличнитеподатоцинанадполовинамилијардакорисницинаФејсбукиуштееднашукажаанатешкотиитештооваакомпанијагиимасоскладирањетоначувствителнитеинформации,пренесеБлумберг.

Американскатаагенцијанаведувадекаинформациитештопротекоагивклучувалетелефонскиотброј,идентификацијатанаФејсбук,целоснотоиме,локација,претходнилокации,датумнараѓање,е-пошта,приватенстатусибиографија.

-Чувствителнителичниподатоцисепојавијанахакерскифорум,претставувајќипотенцијаленризикзамилионитрговцисокриптовалутиилуѓекоисегаможатдабидатранливинаразнинападипрекуИнтернет,велиАлонГал,техничкидиректорнафирматазабезбедност„ХадсонРок“,којовиеинформацијагиобјавипретходноденесканаТвитер.

Галтврдидекапротекувањетонаподатоцитееповрзанособезбедноснагрешка,штозапрвпатбилаоткриенаво2019година,авојануари2021годинабилоутврденодекахакерите,истотака,можеледагикористатинформациитезапристапдотелефонскитеброевинакорисникот.

СпоредГал,информациитесегаможатдабидаткориснизахакеритезаразнивидовиизмами,какоизадаимслужатнамаркетингцели.