РоверотнаНАСА„Упорност“(Perseverance)запрвпатседвижешепоповршинатанаМарс.КакоштоможедасевидинаобјавенитефотографииодНАСА,робототсотежинаодедентонминакраткорастојаниеисесвртевокруг.

Планотнаамериканскатаагенцијае„Упорност“вопериододдвегодинидаминерастојаниеод15километри.

Клучнатацелнамисијатана„Упорност“наМарсеастробиолошкоистражувањештовклучувапотрагапознацинадревенживотнамикроби.РоверотќејаанализирагеологијатанапланетитеиклиматавоминатотоиќегоотворипатотзаистражувањатанаЦрвенатапланетаодстрананачовекотиќебидепрватамисијазасобирањеискладирањепримероциодкарпииреголитнаМарс.

„Упорност“атериравонеистраженаобластнапланетата–кратерот„Езеро“,именуванпоедноселовоБиХ.НекоидолиништоводатдоовојкратерсеименуванипорекитеСава,Неретва,ПливаиУна.

Креатерот„Езеро“ееднооднајдобритеместазабарањедревенживотбидејќипредоколу3,9милијардигодиниверојатнобилисполнетсовода.Претходнитеанализипокажаадеканаслагитевократеротсебогатисоминералиштосеформираатвоприсуствонавода,што,пак,значидекатамунекогашможебипостоелживот.ФосилитевообичаеносенаоѓаатвосличниседиментинаЗемјата.

Следнитемисии,штовомоментовгиразгледуваНАСА,восоработкасоЕвропскатавселенскаагенција(ЕСА),требадаиспрататвселенсколеталонаМарсзадагиврататсобранитепримероцина„Упорност“наЗемјатазанатамошнадеталнаанализа.