Постојатнеколку„кажувања“декателефонитеможедаексплодираатпослецеланоќоставањенаполнач.Но,ималивистинавотоа?

Паметнитетелефоникористатлитиум-јонскибатерии,коиимаатдвеелектроди.Еднатаеодграфит,адругатаодлитиум-кобалт-оксид.Помеѓунивсенаоѓаелектролитвотечнасостојбакојналитиумскитејонидозволувапатувањемеѓуелектродите.Когагополнитетелефонот,тиепатуваатвоспротивенправец.

Ситепаметнителефониможедапрепознааткогасевоцелостнаполнети,иавтоматскигопрекинуваатполнењето.

Оставањетонаполначпрекуцеланоќнемадананесештетанабатеријатанателефонот,нотаапостепеноќесетроши.Тоает.н.проблем„отровнополнење“којможедадонесепократоквекнабатеријата.

Когабатеријатанавашиотпаметентелефондостигне100%наполнетост,полнењетоавтоматскисеисклучува.Когабатеријатаќепаднена99%,батеријатаповторносеполнидо100%итакаодржувацелоснанаполнетост.

Резиме:

-секогашкористетеоригиналниполначиикабли
-недозволувајтепрегревањенаударот.акотребаизвадетејамаскатапрекуноќ
-недозволувајтецелоснотрошењенабатеријата
-аконегоисклучуватетелефонотвотекотнаполнење,некористетеапликации
-користетегобрзотополнењесамокогаепотребно