Во­да­та е ме­ди­ум во кој се од­ви­ва жи­во­тот. Таа е из­вор на важ­ни ми­не­ра­ли и елек­тро­ли­ти за ор­га­низ­мот. Не­ма енер­гет­ска вред­ност, го ос­ло­бо­ду­ва те­ло­то од штет­ни ма­те­рии, ја ре­гу­ли­ра те­лес­на­та тем­пе­ра­тура, го олес­ну­ва ва­ре­ње­то и ја од­ржу­ва ко­жа­та здра­ва и убава.

Пот­ре­ба­та за во­да се зго­ле­му­ва во по­топ­ли­те ме­се­ци и за вре­ме на фи­зич­ка­та ак­тив­ност, а бре­ме­ни­те жени, же­ни­те што до­јат, но­во­ро­ден­чи­ња­та и по­ста­ри­те ли­ца мо­ра да по­све­тат осо­бе­но вни­ма­ние на до­во­лен внес на вода.

Кол­ку во­да ни тре­ба се­кој ден?

На­ши­те пот­ре­би за во­да за­ви­сат од те­лес­на­та тем­пе­ра­ту­ра и око­ли­ната, ни­во­то на ак­тив­ност, над­мор­ска ви­со­чина, фун­кци­о­нал­на за­губа, ме­та­бо­лич­ки пот­ре­би и воз­раст. Во нор­мал­ни ус­лови, тре­ба да пи­е­ме 0,3 де­ци­лит­ри во­да на ки­лог­рам те­лес­на те­жи­на на ден, што е приб­лиж­но 1,5 до 2 литри, или 6 до 8 ча­ши во­да на ден.

Де­хид­ри­рање

Се­пак, ова чес­то не е слу­чај и пи­е­ме по­мал­ку от­кол­ку што е пот­реб­но за од­ржу­ва­ње на здрав­јето. То­гаш се ја­ву­ва де­хид­ра­ција. Ду­ри и мно­гу ма­ла де­хид­ра­ци­ја мо­же да пре­диз­ви­ка гла­во­болка, оп­шт умор или не­дос­та­ток на концен­тра­ција.

Лу­ѓе­то што пи­јат мал­ку во­да има­ат дол­го­ро­чен ри­зик од бо­лес­ти на буб­рези, срце, мен­тал­на фун­кци­ја и ди­гес­тив­ни на­ру­шу­вања. На­ма­ле­ни­от внес на теч­нос­ти го на­ма­лу­ва обе­мот на крв и со тоа про­то­кот на кис­ло­род во ср­цето, мо­зо­кот, мус­ку­ли­те и си­те важ­ни ор­гани, што ги пра­ви по­мал­ку спо­соб­ни да ги из­вршу­ва­ат сво­и­те фун­кции.

Гру­па­та на ли­ца со зго­ле­мен ри­зик од де­хид­ра­ци­ја вклу­чува: деца, бре­ме­ни жени, сре­до­веч­на­та по­пу­ла­ци­ја и по­ста­ри лица.

Ка­ко да се спре­чи де­хид­ри­ра­носта?

За жал, не мо­же­ме да сме­та­ме на на­ши­от ор­га­ни­зам да ни сигна­ли­зи­ра нав­ре­ме де­ка тре­ба да пи­е­ме вода. Ко­га се чув­ству­ва­ме жедни, ве­ќе сме мал­ку де­хид­ри­рани, за­тоа е пот­реб­но по­стоја­но и по­сте­пе­но вне­су­ва­ње на вода. Важ­но е да се на­по­ме­не де­ка на­ши­от ме­ха­ни­зам за ка­ле­ње жед се на­ма­лу­ва со воз­раста.

Што дру­го е важ­но да зна­е­те за во­дата?

– Без во­да не мо­же­ме по­ве­ќе од три дена.

– Не пиј­те го­ле­ми ко­ли­чи­ни на во­да за вре­ме на об­ро­кот за да избег­не­те раз­ре­ду­ва­ње на со­кот за рас­па­ѓа­ње на хра­ната.

– Во­да­та сод­ржи: 0 kcal енер­гија, 0 kcal мас­но­тии, 0 kcal ше­ќер и 0 kcal про­те­ини.