Меѓународен ден на човековите права: Човековите права се универзални, неделиви, неотуѓиви и меѓусебно поврзани

На денешен ден во 1948 година беше потпишана Универзалната декларација за човекови права со која првпат во историјата на човештвото се признава неотуѓивото право на сите луѓе на живот, слобода и безбедност, без разлика на раса, боја, вера, пол, јазик. , политичко или друго убедување, национално или социјално потекло, имотен или кој било друг статус.

Ова е можност да се потсетиме дека човековите права се универзални, неделиви, неотуѓиви и меѓусебно поврзани. Унапредувањето и заштитата на човековите права се клучни за зачувување на човековото достоинство, а нивното вистинско почитување и остварување е исто така неопходно за мирот, демократијата и одржливиот развој.

Оваа година се навршуваат 75 години од донесувањето на Декларацијата. Таа ги содржи правата на сите човечки суштества и е глобален план за меѓународни, национални и локални закони и политики и основа на Планот за одржлив развој за 2030 година.

Декларацијата содржи вкупно 30 членови кои опфаќаат широк опсег на права, вклучувајќи го правото на слобода на изразување, правото на слобода од ропство, правото на правично судење, правото на образование и многу други.

Меѓународниот ден на човековите права е можност да се промовира еднаквоста, безбедноста и правдата низ целиот свет, потсетувајќи ги луѓето на нивните основни права и обврски кон другите. Тој, исто така, укажува на сите предизвици со кои општеството сè уште се соочува денес, вклучително и дискриминација, сиромаштија, насилство, недостаток на слобода и пристап до здравствена заштита. Дополнително, овој ден е можност да се солидаризираме со луѓето чии права се загрозени и да се создаде атмосфера во која сите човечки суштества ќе живеат слободно и достоинствено.

Важноста на одбележувањето на овој ден е тоа што ги охрабрува луѓето да размислуваат за напредокот постигнат во унапредувањето на човековите права и да ги разгледаат натамошните чекори што треба да се преземат за да се осигура дека човековите права се почитуваат, штитат и исполнуваат.

Г. Т.