Докторка прашува пациентка при преглед:
– А со апетитот како сте?
– Некогаш имам, некогаш немам.
– А кога немате?
– Откако ќе се најадам.