Komisioni Nacional i UNESKO-s i Republikës së Maqedonisë së Veriut, informon për thirrjen e hapur të UNESKO-s dhe BE-së, që u dedikohet vendeve anëtare të Konventës së UNESKO-s për mbrojtjen dhe promovimin e diversitetit të të shprehurit kulturor, për t’i parashtruar aplikacionet te trupi i ekspertëve për menaxhim me kulturën në vendet në zhvillim, me qëllim të mbështetjes së kornizave të reja rregullatore për t’i përforcuar industritë kulturore dhe kreative dhe për të promovuar bashkëpunimin Jug-Jug.

Aplikimin elektronik mund ta gjeni në këtë faqe të internetit: en.unesco.org/creativity/news/strengthen-your-creative-sectors-unesco-european-union.

Theksojmë se për të gjitha informatat dhe pyetjet plotësuese, mund t’i drejtoheni Sekretariatit të UNESKO-s, në këtë adresë interneti: [email protected]