Ministriae Kulturës e dënon aktin vandal të dëmtimit të Akuaduktit, i cili është pjesë etrashëgimisë kulturore, me ç’rast janë dëmtuar 10 shtylla mbështetëse.

Nëbashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Qendrën eKonservimit – Shkup, Komunën e Karposhit, Ministrinë e Punëve të Brendshme dheMinistrinë e Kulturës, pas inspektimit të bërë janë ndërmarrë masa urgjente përmbrojtjen parandaluese dhe janë siguruar patrulla të përforcuara të sigurisë sëAkuaduktit i cili është trashëgimi e mbrojtur kulturore e kategorisë së parë.