Овен

Мо­ра­те да би­де­те об­јек­тив­ни и да вни­ма­ва­те на сво­и­те по­ста­пки. Воз­др­же­те се од љу­бов­на­та ак­ција, мо­же мно­гу да се ра­зо­ча­рате. Жел­ба­та за љу­бов е при­сутна, но сѐ ќе се све­де са­мо на фан­та­зи­јата.

Бик

Со пар­тне­рот сте на раз­лич­на бра­но­ва дол­жи­на и ни­ка­ко да се усог­ла­сите, но доб­ро фун­кци­о­ни­рате. На нов на­чин му прис­та­пу­ва­те на све­тот око­лу се­бе со жел­ба да из­вле­че­те мак­си­мум. Прак­тич­ни сте по­ве­ќе од во­о­би­ча­ено.

Близ­наци

Ако фи­зич­ки сте раз­дво­е­ни од пар­тне­рот, во мис­ли­те сте за­едно. Вам по­ве­ќе ви од­го­ва­ра­ат вер­бал­ни и мен­тал­ни ак­тив­нос­ти от­кол­ку фи­зички. На­со­че­ни сте кон јав­носта, па не­ма­те вре­ме да се свр­ти­те кон сво­јот слу­чај.

Рак

Мно­гу Ракови ќе се пот­ру­дат да ги ста­би­ли­зи­ра­ат брачно-пар­тнер­ски­те од­носи, не­кои, пак, ќе вле­та­ат во брач­ни води. До­кол­ку сте оса­мени, ќе се чув­ству­ва­те лошо. Мо­же да се ја­ви проб­лем со крв­на­та слика.

Лав

Пот­ру­де­те се од мо­мен­тна­та си­ту­а­ци­ја да из­вле­че­те мак­си­мум. Про­дол­же­те со здра­ва­та ис­храна, бла­го­да­ре­ние на неа сте пол­ни со енер­гија. Пар­тне­рот оче­ку­ва пов­тор­но да би­де нај­би­тен во ва­ши­от жи­вот, раз­го­ва­рајте.

Де­вица

Денеска ќе сакате да се дружите и да решите некои проблеми. Рас­по­ло­же­ни­е­то до­пол­ни­тел­но ќе ви го по­диг­не глас од­да­леку. При­фа­те­те го се­кој пре­диз­вик. Ќе се нај­де­те во љу­бов­на ди­лема. Послу­шај­те го гла­сот на ср­цето.

Вага

Успе­шен ден е пред при­пад­ни­ци­те на овој знак. Крај­но вре­ме е да си најдете друга занимација. Ќе би­де­те за­до­вол­ни и убави. Здрав­стве­ни­те проб­ле­ми ќе ги са­ни­ра­те со при­род­ни ле­кови.

Скор­пија

На по­ви­док е ин­те­рес­но па­ту­ва­ње кое мно­гу ви е пот­ребно. Неш­то ве ва­ди од кон­трола, пре­те­рав­те со из­ли­ви­те на неж­ност. Гре­ши­те ако мис­ли­те де­ка пар­тне­рот не ви вра­ќа во ис­та мера. Мож­ни се до­бив­ки и наг­ради. Окол­нос­ти­те ви се нак­ло­нети, ус­пех на ра­бот­но­то место.

Стре­лец

Пот­ру­де­те се од жи­во­тот да го зе­ме­те мак­си­му­мот и да не се оп­то­ва­ру­ва­те со ма­ли нешта. Прекрасно ќе се чувствувате. Пазете се од ин­фек­ции и алер­гис­ки ре­ак­ции. Не­мој­те да оз­бо­ру­вате, сѐ се враќа.

Ја­рец

Си­те уба­ви ра­бо­ти ви одат од рака, осо­бе­но оние кои се од­не­су­ва­ат на љу­бов­та и здрав­јето. Од­лич­но со­ра­бо­ту­ва­те со блис­ките, здру­же­те ги си­ли­те и ќе по­сти­гне­те сѐ што е можно. Ва­ши­от пар­тнер ќе ви при­ре­ди прек­рас­ни мо­менти.

Во­до­лија

Многу Водолии се ко­му­ни­ка­тивни, кре­а­тив­ни и доб­ро рас­по­ло­жени. Пот­ру­де­те се пар­тне­рот да не ви го ра­си­пе де­нот. На­со­че­те се кон се­бе­си и кон она што го са­кате. Ед­на ра­бо­та ќе се ком­пли­ци­ра, но не се нер­ви­рај­те.

Риби

До­кол­ку се из­ра­зу­ва­те на па­си­вен на­чин, ќе мо­же­те да ги ис­ка­же­те сво­и­те жел­би и чув­ства. Во спро­тивно, око­ли­на­та ќе ве сме­та за мис­те­рија. Избег­ну­вај­те по­ну­ди кои не ви се до­па­ѓаат.