Владата
на
Република
Северна
Македонија
врз
основа
на
член
58
став
1
од
Законот
за
заштита
на
населението
од
заразни
болести
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“
бр.66/04,
139/08,
99/09,
149/14,
150/15
и
37/16),
на
седницата
одржана
на
30
јуни
2020
година,
донесе
Одлука
за
изменување
и
дополнување
на
Одлуката
за
мерки
за
спречување
на
внесување
и
ширење
на
коронавирус
Ковид
19.

Со
Одлуката
се
усвоени
и
протоколи
донесени
од
Комисијата
за
заразни
болести
при
Министерството
за
здравство,
за
работа
на
библиотеки,
музеи
галерии
и
изложбени
простори,
танцови
и
балетски
клубови,
а
може
да
се
отпочне
со
активности
и
работа
со
организација
на
настани
и
манифестации
на
отворен
простор,
со
задолжително
почитување
на
Протоколот
за
начинот
и
условите
за
организација
на
настани
од
Комисијата
за
заразни
болести
при
Министерството
за
здравство
и
од
Асоцијацијата
на
ивент
индустријата.

Во
прилог
е
Одлуката
објавена
во
Службен
весник,
со
поединечните
протоколи.
Оние
кои
се
однесуваат
за
установите
од
културата
се
објавени
од
8-11
страница
на
документот.


ОДЛУКА
ЗА
ПРОТОКОЛИ