Фото:
Б.
Грданоски


Македонската
академија
на
науките
и
уметностите
и
Институтот
за
фолклор
„Марко
Цепенков“
денеска
во
МАНУ
ќе
организираат
научен
собир
за


190
години
од
раѓањето 
и
100
години
од
смртта
на
собирачот
на
македонски
народни
умотворби
Марко
Цепенков
(1929-1920).


Излагања
во
три
сесии
ќе
имаат
18
академици,
професори
и
доценти
од
МАНУ,
Универзитетот
„Св.
Кирил
и
Методиј“
(Филолошки
факултет
„Блаже
Конески“),
Институтот
за
фолклор
„Марко
Цепенков“,
Универзитетот
„Гоце
Делчев“-Штип,
а
излагање
ќе
има
и
професорот
Иванчо
Талевски
од
Универзитетот
Пенсилванија
во
Филаделфија,
САД.


Научниот
собир
ќе
се
одржи
согласно
со
здравствените
протоколи
за
заштита
од
Ковид-19.