Седат
Сулејмани,
релативно
непознат
во
културните
кругови,
е
новиот
заменик
на
министерката
за
култура
Ирена
Стефоска.

Претежно
работел
во
приватниот
бизнис.
Во
биографијата,
во
социокултурни
активности
навел
дека
е
основач
на
невладини
организации
за
култура
и
уметност
и
менаџер
на
проект
„Братството
не
бира
граници“
и
„Традиционални
уметнички
ракотворби“
во
соработка
со
две
општини
од
Турција.

Од
1997
до
2002
година
завршил
Педагошка
теологија
на
Универзитет
Улуда
во
Бурса,
Турција.
Од
2018
година
до
денес
студира
јавна
администрација
на
Факултет
за
општествени
науки
при
ЈИЕ,
Тетово.
Од
2019
година
до
денес
е
менаџер
во
ISEM
во
Бурса,
Турција.
од
2012
до
2017
година
бил
сопственик
на
Lost
Treasure,
Тетово.
Од
2010
до
2012
година
бил
сопственик
на
Sharr
production,Тетово.
Од
2006
до
2010
година
бил
директор
на
Ardi-ing,
Тетово.
Од
2003
до
2006
година
бил
администратор
во
Sharr-ing,
Тетово.
Освен
албански,
како
други
јазици
во
неговата
биографија
се
наведени
македонскиот
и
турскиот
јазик.